سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 28 آذر 1394

احداث شبکه آبرساني به روستاي طولا در قشم

کلنگ احداث شبکه آبرسانی به روستای طولای قشم با اعتبار 55 میلیارد ریال به کارفرمایی سازمان منطقه آزاد قشم و مجری طرح، شرکت آب و برق و تاسیسات قشم به زمین زده شد.

rotitr

[پیوست خبر...]