سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 08 اسفند 1396

به توسعه ورزش کیش، امروز بیشتر امیدوارم

بانوی قهرمان کماندار جهان از امید آفرینی در حوزه ورزش جزیره کیش با حضور تیم جدید مدیریتی در سازمان منطقه آزاد کیش گفت.

rotitr

[پیوست خبر...]