منطقه ویژه اقتصادی بوشهر


29

فروش یک قطعه از اراضی سایت پرورش میگو واقع در رودحله

فروش یک قطعه از اراضی سایت پرورش میگو  واقع در رودحله

 

شرکت عمران و توسعه بوشهر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در نظر دارد به استناد صورت‌جلسه شماره 7 مورخ 28/6/96 هیئت‌مدیره نسبت به فروش یک قطعه از اراضی سایت پرورش میگو خود واقع در رودحله از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت اخذ اسناد مزایده و بازدید به دبیرخانه منطقه ویژه اقتصادی مراجعه فرمایند. مهلت و محل تسلیم پیشنهاد‌ها تا پایان وقت اداری 03/10/96 به دبیرخانه منطقه ویژه اقتصادی بوشهر می‌باشد. بازگشایی پاکت پیشنهاد‌ها دوشنبه 04/10/96 در محل کمیسیون معاملات خواهد بود. 5% قیمت پایه به‌عنوان مبلغ تضمین بایستی به‌صورت نقدی به‌حساب شماره 161043118984381 نزد بانک انصار بنام شرکت عمران و توسعه بوشهر و یا به همان مبلغ ضمانت‌نامه بانکی در وجه این شرکت صادر گردد. کلیه هزینه متعلقه اعم از چاپ آگهی،کارشناسی، نقل و انتقالات دفاتر اسناد رسمی، دارائی و مالیات نقل‌وانتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

موضوع مزایده

مبلغ پایه

مشخصات

قطعه زمین شماره 2 واقع در لاین 3

5.500.000.000ریال

به مساحت 200000مترمربع و یک ساختمان اداری به مساحت 180مترمربع 10 هکتار از این زمین به‌صورت حوضچه درآمده و مابقی زمین به حالت اولیه است.

 

rotitr: آگهی مزایده عمومی
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1412)
کد خبر: 16129